Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Komentář k zahájení výstavby
Výstavba pod Dubovou zahájena
Jak je možné si všimnout, byla zahájena výstavba prvních 55 bytových jednotek v lokalitě „Pod Dubovou“. Lokalita je ohraničena ulicemi Optátova, Lelkova a Dubová a tvoří ji ucelený pás zeleně, sestávající ze soukromých zahrádek.
Oblast je územním plánem určena k zástavbě rodinnými a bytovými domy ( těmi však jen podél ulice Optátova ), podmínkou je však vytvoření nového dopravního napojení Jundrova .
V rozporu s Územním plánem , přes protesty podstatné části jundrovské veřejnosti vyjádřené cca 480 podpisy petice proti této výstavbě, organizované občanským sdružením Náš Jundrov však bylo Stavebním úřadem vydáno stavební povolení.
Jak k tomu mohlo dojít ? Investor předložil dopravní studii, která dokládá, že současný komunikační systém v Jundrově snese zvýšení dopravy, vyvolané postavením až 255 b.j. a vlastnictvím jednoho, dvou, případně tří automobilů obyvateli každé nové b.j.
Na podkladě této studie, se kterou se ztotožnilo zastupitelstvo, potažmo rada městské části Brno Jundrov, stavební úřad, Odbor územního plánu a rozvoje Magistrátu a posléze i odvolací orgán Magistrátu – Odbor územního a stavebního řízení, byla, dle mého názoru, obejita závazná podmínka územního plánu – totiž výstavba již zmíněného nového dopravního napojení – dalšího mostu přes řeku Svratku před zahájením hromadné výstavby.
V současné době je tedy zahájena výstavba 55 ti bytů ve dvou čtyřpodlažních domech, dlouhých cca 50 m, orientovaných kolmo na ulici Optátova, výstavba dalších dvou bloků bude následovat bezprostředně, neboť investor má vykoupeny pozemky k této výstavbě a domnívám se, že výstavba bytů bude pokračovat až do kvoty 255 b.j. stanovených výše zmíněnou studií, neboť stejný, případně jiný investor jistě využije této příležitosti, velkoryse nabídnuté zastupitelstvem svojí nečinností při koordinaci výstavby v této lokalitě a netrváním na realizaci dalšího mostu přes Svratku.
Obytné bloky, atˇ již jsou nazývány jakkoliv, mají přes veškerou snahu architekta, přes použití moderních materiálů, stále charakter „paneláků.
Jsem toho názoru, že zastupitelstvem měly být podniknuty takové kroky, které by umožnily zastavět danou lokalitu samostatnými rodinnými domy, na dostatečně velkých pozemcích tak, aby lokalita byla zastavována postupně a ve své konečné podobě měla stále podobu zeleného pásu a ne sídliště.
Konečný počet bytových jednotek by potom dosáhl daleko menšího počtu, odhadem asi 60 – 70 RD a výstavba dalšího mostu by se snad i dala oželet, pokud by jeho stavba nebyla reálná či v nedohlednu z důvodů obecných a širších.
Je mi známo, že zastupitelstvo, resp. rada městské části, usiluje o nové dopravní napojení a most,
je mi však také známo, že jednání s radnicemi Komína a Žabovřesk jsou složitá, neboť i ony mají své představy o využití území na své straně řeky.
Jundrovská radnice, a to zejména spuštěním bytové výstavby pod Dubovou, tak v jednáních tahá za „kratší“ konec, neboť v případě, že se nové dopravní napojení nepodaří realizovat, je tu problém s předimenzovanou výstavbou pod Dubovou, s předimenzovanou dopravou přes cetrální „starý“ Jundrov a se všemi negativními dopady z toho vyplývajícími.
Osobně si myslím, že výstavba minimálně 255 bytových jednotek, precedentně umožněných vydáním stavebního povolení na prvních 55, bude realizována s velmi výrazným časovým předstihem než nové dopravní napojení. Bude li vůbec realizováno.
Budu jenom rád, pokud se mýlím.
Věřím a doufám, že myšlenky, nastíněné v mém příspěvku, probudí zastupitelstvo z letargie a začne se situací pod Dubovou i jinde v Jundrově vážně zabývat, neboť bez vlastní iniciativy, bez široké rozpravy, zejména s obyvateli Jundrova, o podobě Jundrova, bez stanovení priorit a jejich zapracování do územního plánu a dodržováním územního plánu, tiká v Jundrově „časovaná bomba“ v podobě nekontrolovatelné výstavby, dopravy a likvidace toho, čím je Jundrov svým způsobem jedinečný , totiž životním prostředím uprostřed přírody ale polohou téměř uprostřed města.
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127119 návštěvník.