Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Připomínky ke stavebnímu řízení
Připomínky ke stavebnímu řízení
Věc: Připomínky ke stavebnímu řízení
Po pečlivém prostudování stavební a technické dokumentace týkající se plánované výstavby bytového domu č.x na parcele č.x vznášíme jako účastníci stavebního řízení následující připomínky:
1. Investorem zmiňovaná studie dopravní propustnosti ulic Optátov_ Nálepkova a Lelkova byla zpraoována v podmínkách dvojsměrné_o provozu ulice Optátové. V současné době je provoz této ulice jednosměrný. Zádáme tedy přepracování studie na současné podmínky, aby bylo ještě před zahájením stavby prokázáno, že dotčená komunikace unese dopravní zatížení, které během stavby a následně při obydlení plánovaného bytového domu, vznikne.
2. Z výkresové dokumentace vyplývá, že bytový dům č.xx, který není předmětem stavebního řízení, ale jehož výstavba je plánovaná, je posunutý směrem do ulice Optátova výrazně více, než bytový dům č.x, jenž je předmětem stavebního řízení. Bytový dům č.x tedy ustupuje výrazně vzdad z uliční fronty. Považujeme za vhodné posuzovat výstavbu bytového domu č.x v kontextu s další plánovanou výstavbou a v rámci připomínek navrhujeme další posouzení tohoto faktu z hlediska estetického vzhledem k zachování uliční fronty.
3. Investorem byly přislíbeno provedení statického posouzení rodinných domů na ulicích, kterých se dotkne doprava stavebních materiálů a stavebních strojů, aby mohl investor případné náklady na vzniklé škody na nemovitostech způsobené dopravou souvisejících s plánovanou výstavbou bytového domu, občanům uhradit. Jelikož se zástupce investora, ing. Meister, občanům na veřejném setkání dne 27.6.2005 zavázal k realizaci těchto posudků, je nutné ještě před zahájením stavebních prací tyto kroky podniiqlout. Žádáme tedy zahájení stavebních prací podmínit ukončením řádného statického posouzení všech potenciálně dotčených nemovitostí.
4. Dokumentace předložená investorem na stavební úřad uvádí, že během '1stavby bytového domu č.X by mohlo dojít k omezení parkování na ulici Optátova. Zádáme vyřešení možnosti parkování pro obyvatele domů na ulici Optátova ještě před zahájením stavebních prací, jelikož vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích míst v blízkém okolí ulice Optátovy považujeme za nepřípustné, aby byl realizován zákaz parkování na této ulici. Znemožněním stání na ulici Optátové by se výrazně znehodnotila kvalita bydlení zdejších občanů a pokládáme za nepřípustné, aby se kvalita bydlení nových obyvatel Jundrova řešila na úkor komfortu stávajících obyvatel.
5. Občanské sdružení Náš Jundrov podalo dne 3.7.2005 podnět na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení v souladu s ustanovením §65 odst.1 a následujících, zákona č. 71/1967 Sb. O správním řízení v platném znění, Odboru územního a stavebm'ho řízení města Brna ve věci vydaného územního rozhodnutí plánované výstavby bytového domu v lokalitě Dubová - Optátová. Jelikož občanské sdružení Náš Jundrov shledává vydané územní rozhodnutí v rozporu s obecně závazným právním předpisem - Územním plánem města Brna pro porušení závazné podmínky výstavby - nového dopravního napojení lokality mostem nebo rozšířením ulice Optátova, považujeme tedy fakt, že se Odbor územního a stavebního řízení dosud v dané kauze nevyjádřil záporně, za zásadní a navrhujeme tedy vyčkat s dalšími kroky v rámci stavebm'ho řízení počkat až do okamžiku, kdy bude výše uvedené rozhodnutí v územním řízení přezkoumáno.
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127118 návštěvník.