Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Vyjádření odboru územního plánu a rozvoje magistrátu m. Brna k odvolání
Vyjádření odboru územního plánu a rozvoje magistrátu m. Brna k odvolání
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO, Malinovskěbo nám, 3
Odbor územního a stavebního řízení
Věc
Odložení podnětu k přezkoumání rozhodnutí stavebního odboru ÚMČ města Brna, Brno ¬Jundrov, č.j. SÚ 558/04-MP ze dne 25.3.2005 mimo odvolání, bez dalších opatření.
Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení ( dále jen MMB OÚSŘ) obdržel podnět občanského sdružení Náš Jundrov, IČO 27000168, se sídlem Březová 34, 637 00 Brno k přezkoumání územního rozhodnutí č.146, kterým stavební odbor ÚMČ mB Brno¬Jundrov dne 25.3.2005 pod č.j. SÚ - 558/04-MP umístil výstavbu bytových domů SO 11 a SO 12 při ul. Optátově v Brně - Jundrově mimo odvolací řízení. Rozhodnutím byla rovněž umístěna parkovací stání, sjezd na ul. Optátovu, komunikace a zpevněné plochy, opěrná zeď, terénní úpravy, inženýrské sítě a úpravy stávajících vedení, vše na pozemcích p.č. 804/1, 2677/1, 2677/3, 2678, 2679, 2684, 2686, 2691, 2692, 2693/1, 2693/4, 2659/67, 2659/68, 2659/56, 2659/65 a 3098 v k.ú. Jundrov. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.4.2005.
OÚSŘ MMB příslušný podle ust. § 65 odst.1 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (dále jen správní řád), posoudil předmětnou záležitost v celém rozsahu. Vycházel přitom z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání napadeného rozhodnutí, neboť je to jeho povinností podle ust. § 65 odst.3 správního řádu. Příčinu k zásahu do stability rozhodnutí stavebního odboru ÚMČ mB Bmo-Jundrov č.j. SÚ ¬558/04 - MP ze dne 25.3.2005 však OÚSŘ MME neshledal, proto podnět občanského sdružení Náš Jundrov
o d k l á d á .

Pravomocné správní rozhodnutí může být mimo odvolání podle § 65 a násl. správního řádu vyšším správním orgánem změněno nebo zrušeno jen tehdy, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem, obecně závazným právním předpisem nebo obecně závazným nařízením. Důvodem, pro které může být pravomocné rozhodnutí v mimo odvolacím řízení zrušeno, popř. změněno, je v prvé řadě nezákonnost (právní vady) výroku rozhodnutí, spočívající v tom, že výrok je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem. Institut přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení je institutem správního dozoru, přičemž na změnu nebo zrušení pravomocného rozhodnutí nemá jeho účastník právní nárok.
K přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu 1. stupně OÚSŘ MMB uvádí:
Z předloženého spisového materiálu stavebního odboru ÚMČ mB Brno-Jundrov je zřejmé, že územní řízení bylo vedeno a územní rozhodnutí č.146 vydáno v souladu se stavebním zákonem Č. 50/1976' Sb., v platném znění a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Podmínky účastníků řízení - vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy byly stavebním úřadem zkoordinovány a zahrnuty do výroku územního rozhodnutí.
K vlastnímu podnětu na přezkoumání ÚR č.146 podanému občanským sdružením Náš Jundrov pak uvádíme:
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že uvedené občanské sdružení v době právní moci napadeného rozhodnutí -1.4.2005 - jako právní subjekt vůbec neexistovalo, registrace byla Ministerstvem vnitra provedena až dne 24.5.2005 pod č.j. VSIl-1I60965/05-R s přidělením IČO. Dle § 65 odst.3 správního řádu vychází správní orgán při přezkoumávání rozhodnutí z právního stavu a skutkových okolností v době vydání napadeného rozhodnutí, k novým skutkovým okolnostem, či novému právnímu stavu se tedy nepřihlíží.
Bez ohledu na výše uvedené je třeba konstatovat, že obsah podnětu -. domněnka, že územní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s Územním plánem města Brna, neboť cituji: " Platný územní plán zóny pro Městskou část Brno - Jundrov, který schválilo zastupitelstvo této městské části dne 8.7.1998, podmínil výstavbu v této lokalitě jednak výstavbou v režimu řízené výstavby a hlavně podmínkou nového dopravního napojení buď mostem do lokality k.ú. Žabovřesky nebo rozšířením ulice Optátovy, jako závaznou podmínkou územního plánu zóny" je vzhledem ke stavbám umísťovaným ÚR č.146 neopodstatněná. K územnímu řízení byla vydána 3 stanoviska odboru územního plánování a rozvoje MMB a sice: k vlastnímu úz. řízení, k území řízené výstavby a k dopravnímu napojení, ze kterých jednoznačně vyplývá, že předložený investiční záměr - výstavba 2 bytových domů při ul. Optátově - je v souladu s Územním plánem města Brna i Územním plánem zóny MČ Bmo-Jundrov a výstavba 55 bytových jednotek v rámci 1. etapy neohrozí současnou organizaci dopravy v městské části Brno-Jundrov. Současně bylo sděleno, že nové dopravní propojení a přemostění řeky Svratky není v této fázi výstavby bezpodmínečně nutné. Zmíněná výstavba je v souladu územním plánem zóny, který zde další dopravní napojení předepisuje až "v určité fázi", upřesněné studií modelového dopravního zatížení pro výstavbu většího počtu bytových jednotek než 240. Rovněž odbor dopravy MMB jako DOSS chránící své zájmy v území vydal k umístění navrhovaných staveb souhlasné stanovisko.
Vzhledem k tomu, že OÚSŘ MMB neshledal důvod k zásahu do stability pravomocného ÚR č.146, odkládá z výše uvedených příčin podnět bez dalších opatření.
Závěrem ještě nutno upozornit na skutečnost vyplývsjící z ust. § 65 odst.1 správního řádu a sice, že na přezkoumání pravomocného rozhodnutí není právní nárok, která je výrazem snahy zákonodárce co nejvíce zabezpečit stabilitu správních rozhodnutí, posílit právní jistotu a dbát na to, aby práva nabytá z pravomocného rozhodnutí v dobré víře, byla co nejméně dotčena.
JUDr. Eva Řehořková
vedoucí odboru ÚSŘ MMB
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127112 návštěvník.