Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Věc: Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
V souladu s ustanovením § 65 odst.1 a následujících, zákona č.71/1967 Sb. O správním řízení v platném znění, podáváme tímto k Vašemu odboru, jako nejblíže vyššímu stupni nadřízeného správního orgánu vůči stavebnímu úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno - Jundrov
podnět na přezkoumání rozhodnutí v územním řízení
ve věci výstavby 55 bytových jednotek společností Moravská stavební - invest v lokalitěDubová - Optátova v Srně - Jundrově.
Platný územní plán zóny pro Městskou část Brno - Jundrov, který schválilo zastupitelstvo této městské části dne 8.7.1998, podmínil výstavbu v této lokalitě jednak výstavbou v režimu řízené výstavby, a jednak, a to hlavně, podmínkou výstavby nového dopravního napojení buď mostem do lokality k.ú.Žabovřesky nebo rozšířením ulice Optátovy, jako závaznou podmínkou územního plánu zóny.
Jsme přesvědčeni,že vydané územní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s obecně závazným právním předpisem - Územním plánem města Brna.
Děkujeme Vám předem za přezkoumání vydaného rozhodnutí a jsme s pozdravem.
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127121 návštěvník.