Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Stanovisko obč. sdružení Náš Jundrov
Stanovisko obč. sdružení Náš Jundrov
STANOVISKO
k výstavbě 55 bytových jednotek ve 4 - 5 podlažních domech v lokalitě pod Dubovou
Vážení spoluobčané,
V minulých dnech se řada z Vás seznámila a 453 občanů svým podpisem podpořila Petici proti výstavbě bytových domů sídlištního typu v území pod Dubovou, organizovanou občanským sdružením Náš Jundrov.
O.s. Náš Jundrov je dobrovolné, nepolitické a nevýdělečné sdružení občanů se samostatnou právní subjektivitou, usilující o zvýšení kvality života v Jundrově. Zmiňovanou petici zorganizovalo OSNJ po zjištění, že stavebním úřadem v Jundrově bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu 55 bytových jednotek ve dvou 4 - 5 podlažních domech s rovnou střechou.
Dle našeho názoru bylo územní rozhodnutí vydáno v rozporu s územním plánem MČ Jundrov protože:
  • pro výstavbu pod Dubovou jsou územním plánem povoleny domy o dvou nadzemních podlažích a podkroví. Tento počet podlaží je dán indexem podlažní plochy 0,5 v územním plánu MČ Jundrov. Pokud je nám známo, nedošlo ke změně územního plánu a plánovaná výstavba dvou 4 - 5 podlažních domů je tedy v přímém rozporu s územním plánem.
  • další podmínkou výstavby pod Dubovou, vyplývající z územního plánu, je realizace nového dopravního napojení Jundrova, kvůli zmírnění negativních dopadů vlivem dopravy na obyvatele centrálního Jundrova. Zejména ulic Veslařská, Optátova, Nálepkova, ale i přilehlých ulic Jedlová, Smrčkova,Pivoňkova, Březová, Stromovka.
  • Bez realizace nového dopravního napojení se stanou uvedené ulice hrdlem nálevního trychtýře, kterým bude proudit zvýšená doprava jak vlivem hromadné výstavby, tak vlivem výrazného zvýšení počtu obyvatel v lokalitě Dubová. Tím dojde ke zhoršení stávající úrovně životního prostředí v poměrně rozsáhlé oblasti centrálního Jundrova.
  • Realizace tohoto druhého napojení Jundrova-mostem přes řeku Svratku, je zatím v nedohlednu, nebotV není ještě zpracována ani dopravně urbanistická studie, která by určila polohu mostu .Určení polohy mostu naráží na neshodu v záměrech městských částí Komín, Žabovřesky,Jundrov při tvorbě plánu na využití tzv.Komínských a Žabovřeských luk, což jsou pole na druhé straně řeky.
  • Vzhledem k majetkovým poměrům a nutnosti výkupu parcel pro nové dopravní napojení od soukromých vlastníků, není vůbec jisté, zda se nové dopravní napojení podaří vůbec realizovat.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem požadujeme:
  • podání vysvětlení od příslušného pracovníka stavebního úřadu, jak je možné, že bylo vydáno kladné územní rozhodnutí v přímém rozporu s územním plánem
  • zrušení vydaného územního rozhodnutí
  • do doby, než bude realizováno nové dopravní napojení, povolovat v lokalitě Dubová pouze individuální výstavbu rodinných domů, v souladu s navrženým komunikačním členěním lokality dle územního plánu.
Tímto se dosáhne postupného a přirozeného zastavění lokality v horizontu několika let, postupná výstavba nezatíží provozem komunikace a celkový počet realizovaných rodinných domů, odhadem 30 - 40, nepředstavuje pro zatížení komunikací provozem vážnější problém pro případ, že se nepodaří realizovat druhé dopravní napojení - most přes řeku Svratku.
Naopak výstavba dvou 4 - 5 podlažních domů s 55 byty v 1.etapě, dle našeho názoru v rozporu s územním plánem, představuje "nebezpečí" tlaku investora na další hromadnou bytovou výstavbu ve druhé etapě, neboť dopravní studie o propustnosti ulic Optátova, Nálepkova, Lelkova, připouští realizaci 240 bytových jednotek.
V případě zastavení výstavby v lokalitě Dubová po realizaci 1.etapy případné výstavby 55 bytových jednotek, do doby výstavby mostu přes Svratku ,dojde na dlouhou dobu k zablokování jakékoliv další individuální výstavby. V případě, že se most nezrealizuje, bude zde opět problém "hrdla trychtýře" a tlak na pokračování výstavby, tentokrát již bez nového dopravního napojení.
Na základě uvedených skutečností se domníváme, že hromadná bytová výstavba v Jundrově není v souladu se zájmy stávajících obyvatel Jundrova, naopak by měly být podniknuty kroky k rozvoji individuální výstavby, takové, aby stávající majitelé stavebních pozemků měli možnost výstavby vlastních rodinných domů, případně prodeje stavebního pozemku jinému individuálnímu stavebníkovi.
V Brně dne 27.6.2005
Občanské sdružení Náš Jundrov
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127124 návštěvník.