Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Petice proti výstavbě pod Dubovou
Petice proti výstavbě pod Dubovou
PETICE
proti výstavbě bytových domů sídlištního typu v zóně pod Dubovou v MČ Brno - Jundrov
Samozřejmě chápeme nutnost nové výstavby, ovšem při její realizaci by se mělo postupovat velmi citlivě, postupně a s ohledem na zachování kvality bydlení všech občanů, kteří dnes v této lokalitě bydlí nebo mají pozemky. Dáváme přednost výstavbě rodinných domů (případně dvojdomů) do výšky zvýšeného přízemí a obytného podkroví, protože hustota "příjemného" osídlení Jundrova je na samé hranici možného zvýšení hustoty osídlení a hromadnou výstavbou vícebytových domů by došlo spíše než k rozvoji k devastaci této krásné a vyhledávané lokality.
Jako občané, kterým není lhostejný záměr investora, který je v rozporu se současným územním plánem MČ Jundrov realizovat 55 bytových jednotek v lokalitě Optátova, Lelková, Dubová, vyjadřujeme toto stanovisko:
Zásadně nesouhlasíme se stavbou navrženého objektu, neboť jeho realizací dojde:
  • 1. k závažnému zásahu do přírodních podmínek v klidové oblasti Jundrova, z původní zahrádkářské kolonie se stane staveniště, parkoviště, hromadná bytová výstavba s mnoha negativními důsledky na životní prostředí a bude velmi citelně narušen ráz krajiny a komfort bydlení současných okolních obyvatel
  • 2. k silnému zatížení dopravní obslužnosti, obzvláště ulic Nálepkova, Lelkova, Optátova a tím zvýšené devastaci ulic i domů
  • 3. ke zhoršení stavu kanalizačního systému ulice Optátova, který je vybudován na podmáčeném podloží stejně jako komnikace a domy. Již v současné době při silnějších deštích dochází k zaplavování sklepů a suterénních prostor většiny domů. V územním plánu je podmínka posílení a rekonstrukce kanalizace v ulici Optátova. Požadujeme zpracování studie o míře možného navýšení splaškových a dešťových odpadních vod do současné kanalizace.
  • 4. k nedodržení podmínky písemného vyjádření Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Brna ze dne 7.11.1996 (zn.5300/4866a/96/Čp/Hn) adresované panu René Šujanovi, Optátova 23a, Jundrov. Citace: "V každém případě však zástavba navrhované plochyv oblasti ulic Dubová - Optátova - Březová je a zůstane podmíněna realizací druhého mostu přes řeku Svratku."
  • 5. k nedodržení současného územního plánu, kde je bytová výstavba podmíněna postavením mostu přes řeku v několika možných variantách. Trváme na tom, že dopravní studie, potažmo zadaná a financovaná potencionálním investorem, nenahrazuje podmínku územního plánu.
Předložený návrh investora neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru lokality a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným provozem by bylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí, nejen v obytném, ale i rekreačním prostředí. Navržené objekty netvoří vhodný přechod mezi okolní panelovou zástavbou a rodinnými domky. Jeho objem je pro danou lokalitu naprosto nepřiměřený.
Požadujeme, aby zastupitelstvo městské části Brno - Jundrov projednalo uvedené připomínky a rozhodnutí o výstavbě přehodnotilo. Usnesení přijaté v této záležitosti nerespektuje zájmy občanů.
V Brně dne 16. května 2005.
Za petiční výbor:
1. Beránek Tomáš, Pivoňkova 11, Brno - Jundrov
2. Komárková Irena, Optátova 7, Brno - Jundrov
3. Vyšinský Martin, Březová 34, Brno - Jundrov
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127122 návštěvník.