Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Stanovy
Článek 1
Základní ustanovení - název sdružení a sídlo
1. Náš Jundrov - je dobrovolné, nepolitické, nevýdělečné sdružení občanů se samostatnou právní subjektivitou usilující o zvýšení kvality života v MČ Jundrov.
2. Sídlo sdružení je Březová 34/431 , 637 00 Brno
Kontaktní adresa - Martin Vyšinský, Březová 34, 637 00 Brno
Článek 2
Poslání a činnost
1. Sdružit občany za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Jundrova jako MČ s klidovým, ekologicky čistým bydlením příměstského charakteru.
2. Podporovat Jundrovskou kulturu, tradice, sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže a pozitivní vztah občanů k MČ Jundrov.
3. Informovat občany o činnostech a jevech ovlivňujících život v Jundrově, hájit je před Jejich případnými negativními dopady a zastupovat je vůči vnějším subjektům.
4. Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v Jundrově i mimo něj.
Článek 3
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která je spjata s Jundrovem trvalým nebo přechodným bydlištěm, vlastní zde nebo má v pronájmu pozemky a nemovitosti a řídí se stanovami sdružení.
2. Členství ve sdružení vzniká přijetím přihlášky předsednictvem.
3. Členství ve sdružení zaniká vystoupením nebo úmrtím, rozhodnutím valné hromady o zrušení členství, či zánikem sdružení.
Článek 4
Orgány sdružení
1. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, která je svolávána předsednictvem nejméně jednou do roka, mimořádně pak na žádost 1/3 členů.
2. O místě konání, datu a programu valné hromady budou členové informováni e-mailem popř. písemně na kontaktní adresu min. 14 dní před termínem konání.
3. Valnou hromadu tvoří hlasem rozhodujícím její členové.
4. Valná hromada volí ze svého středu na období jednoho roku tříčlenné předsednictvo, jež může v případě potřeby přijmout rozhodnutí o posílení komisí přizváním dalších spolupracovníků.
5. Členové mají právo se zúčastňovat každého jednání předsednictva s hlasem poradním.
6. O usnesení valné hromady budou členové obeznámeni elektronickou nebo písemnou formou.
Článek 5
Úkoly orgánů sdružení
1. Valná hromada schvaluje nadpoioviční většinou hlasů:
  • rozpočet sdružení
  • hospodaření s majetkem sdružení
  • roční účetní uzávěrku
  • rozhodnutí o zrušení členství
  • program činnosti vyjádřený usnesením a případné změny tohoto programu
  • výši případného členského příspěvku
  • změnu stanov sdružení
2. Statutárním orgánem sdružení je předsednictvo, za které jednají všichni členové předsednictva, a to každý samostatně. Předsednictvo zajišťuje veškerou činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
Článek 6
Práva a povinnosti členů
1. Volit a být volen do všech orgánů sdružení.
2. Účastnit se všech akcí sdružení.
3. Odvolat se proti rozhodnutí předsednictva k valné hromadě do 15-ti dnů od obdržení rozhodnutí.
4. Dodržovat a plnit stanovy a usnesení valné hromady.
5. Účastnit se aktivně práce sdružení.
Článek 7
Hospodaření sdružení
1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy ČR s rozpočtem schváleným valnou hromadou.
2. Činnost je financována:
  • z příspěvků členů
  • z výnosů a podílů dohodnutých společenských akcí
  • z dotací a darů od vnějších subjektů
Článek 8
Zánik sdružení
1. O zrušení a majetkovém vypořádání rozhoduje valná hromada 2/3 hlasů.
Článek 9
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy - MV ČR.
V Brně Jundrově dne 17.4.2005
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 133202 návštěvník.